(คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดจริง)

                  

ประวัติ

๑. นางพัชรดา  วิทยาลัย (รก.ผอ.กองการศึกษาฯ)
๒. น.ส.วิภาดา  ผดุงศิลป์
๓. น.ส.ชัญญาณ์ภัช  จิตอาคะธนรัชต์
๔. น.ส.เพ็ญพร  ลุนเพ็ง
๕. น.ส.เบญจมาภรณ์  ปัญญายงค์
๖. น.ส.นิตยา  เจริญชัย
๗. น.ส.นฤมล  มีเอี่ยม
๘. นายดนุสรณ์  แสนกุล
๙. น.ส.ปารดา  อ่อนรัศมี
๑๐. น.ส.จุฑามาศ  เดชบุรมณ์
๑๑. น.ส.วิภาพร  สมนึก
๑๒. น.ส.สุปราณี ทั่งทองมะดัน
๑๓. น.ส.ธนิดา  ย่ำยวน
๑๔. น.ส.จิราพร  เหลาประเสริฐ
๑๕. น.ส.ศิริพร  ศรีลาแก้ว
๑๖. น.ส.พิมพ์พิชญ์ชา  บุญขุนยัง
๑๗. นางแสงเดือน  ธัมมานุกูลสวัสดิ์
๑๘. นางสุณี  บุญขุนยัง
๑๙. น.ส.พรเพ็ญ  มาลากูล
๒๐. นางสุปราณี  อาจรักษา
๒๑. นายสุรเดช  ภู่ลัดดา
๒๒. นายมังกร  นาสิงห์ขัน